Regulamin hostingu

Regulamin świadczenia usług - konta hostingowe. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Malinowskim Tymoteuszem prowadzącym działalność gospodarczą w 41-803 Zabrzu, ul. Bytomska 106, NIP: 6452199842, REGON: 278327429 zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Operatora, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącego postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 REJESTRACJA KONTA

Aby zarejestrować konto serwera, należy formularz zamówienia zawarty na stronie internetowej Operatora, podając nazwę usługi oraz pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4 OPŁATY ABONAMENTOWE

Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze proforma. Abonent otrzyma fakturę VAT za usługi.
Opłaty abonamentowe wnoszone mogą być za pomocą płatności przelewem bankowym, serwisu tpay.com i serwisu imoje.pl

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący (Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ma prawo do pisemnego odstąpienia od
zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, od daty zawarcia umowy
na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego
odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 (słownie: czternastu) dni

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej – Przedsiębiorcy na prawach
Konsumenta, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pod pojęciem Przedsiębiorcy na prawach Konsumanta

rozumie się – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada
ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Koszt odstąpienia od umowy pokrywa sprzedawca.

§ 6 OBOWIĄZKI ABONENTA

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:
1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
4. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe oraz treści niezgodnych z polskim prawem. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną") w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. "Zapytań o wyrażenie zgody".

§ 8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Operator zobowiązuje się do:
1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu,
2. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług,
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- nieprawidłowego użytkowania kont,
- podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta,
- Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora,

§ 9 ZASADNY TRYB SKŁADANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku roszczeń Abonenta dotyczących przedmiotu umowy abonenckiej lub regulaminu, odpowiedzialność finansowa Administratora ograniczona jest do maksymalnej wysokości abonamentu.

2. Zgłoszenie nieprawidłowości rozpatrzymy reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia.

3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres: Malinowski Tymoteusz, ul. Bytomska 106, 41-803 Zabrze lub mailowej na adres e-mail: bok [at] timnet.pl

4. Ta sama procedura reklamacji obejmuje zarówno osoby prywatne jak i firmy.

5. Reklamacja powinna zawierać:
– Imię, Nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Klienta,
– określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
– przedstawienie okoliczności uzasadniającego reklamację,
– żądanie Klienta – w przypadku gdy Klient z takim występuje,
– podpis Klienta – jeżeli jest ona składana w formie pisemnej.

6.Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieme reklamacji wypłacone zostaną w ciągu 7 dni od dnia, w którym została ona pozytywnie rozpatrzona.

 

§ 10 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

§ 11 GWARANCJE

1. timnet..pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,5% w skali miesiąca.
2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy timnet.pl, timnet.pl zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy timnet.pl lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między timnet.pl a Abonentem.

3. timnet.pl zobowiązuje się do przedłużenia Klientom dotkniętym niedostępnością Usługi lub Usług, ważności konta o okres 3 dni za każde 0,50% niedostępności każdej Usługi.

§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ

Umowa Abonencka może być rozwiązana:
1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres bok [at] timnet.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
2. Z powodu nieuregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności.
3. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeżeli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta niebędącego osobą fizyczną.
5. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy timnet.pl
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta" Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta - użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system - w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta. Dokonując zamówień w serwisie rew.pl użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu.
Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.
X